พิมพิกา โพธิวงค์ (พิม)

พิม

พิมพิกา โพธิวงค์ (พิม)

ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประสบการณ์สอน
มากกว่า 4 ปี
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ป.1-ม.6
- ติวเตอร์สอนเสริม 5 วิชาหลัก (ระดับอนุบาล ประถม)
- ติวสอบ onet ม.3/ม.6

สไตล์การสอน
- เน้นการสื่อสาร โต้ตอบเป็นหลัก ให้ผู้เรียนมีกิริยาตอบโต้ทุกครั้ง

คอร์สที่สอน