เงื่อนไขการบริการ

1. การสมัครเรียนจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัครโดยสมบูรณ์ เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก สถาบัน MyCourseLive เท่านั้น
2. สถาบัน My Course Live ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หลังจากท่านลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่ สถาบัน ฯ กำหนดเท่านั้น
3.กรณีท่านมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองเวลาเรียน ท่านจะต้องแจ้งให้ สถาบัน MyCourseLive ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาเรียน มิฉะนั้น สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขที่ สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น
4. กรณีท่านมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนในวิชาที่สมัครเรียน สามารถกระทำได้เพียง 1 ครั้ง และต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของ สถาบัน MyCourseLive เท่านั้น
5. สถาบัน MyCourseLive ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึก ภาพ เสียง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือการพาณิชย์
6. สถาบัน MyCourseLive ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมัคร เวลาเรียน หรือ เงื่อนไขการเรียน โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า