ธัญญา ทำพนม (กิ๊ฟ)

กิ๊ฟ

ธัญญา ทำพนม (กิ๊ฟ)

ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน
-เคยเป็นครูประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งระยะเวลา 1ปี สอนภาษาไทย ป.4-ม.1
-เคยสอนพิเศษระดับประถม 1-2 ทุกรายวิชา
-สอนสถาบันสอนพิเศษ วิชาสอนไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ป.1-ม.3

สไตล์การสอน
- มีกิจกรรมผสมสื่อการเรียนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

คอร์สที่สอน