ศรีวิไล สีหมากสุก (กิ่ง)

กิ่ง

ศรีวิไล สีหมากสุก (กิ่ง)

สังคม , ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ (จินตคณิต)

ประวัติการศึกษา

-​ ปริญญา​โท คณะศึกษาศาสตร์​ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประสบการณ์สอน

- เป็นอาจารย์ประจำมา 17 ปี รายวิชาที่สอน ภาษาไทย สังคมประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

- เป็นครูประจำชั้นโรงเรียนสองภาษา พร้อมกับประสบการณ์สอนจินตคณิต

 

สไตล์การสอน

- เน้นพัฒนาทักษะในแต่ละวิชาให้ผู้เรียนนำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างเข้าใจ

- ออกแบบการสอนลง google​ slides ใช้ zoom ในการสอน

คอร์สที่สอน