ธมลวรรณ กาศสีมูล (ทิฟฟี่)

ทิฟฟี่

ธมลวรรณ กาศสีมูล (ทิฟฟี่)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์

การศึกษา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)


ประสบการณ์การสอน
ประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปี
-สอนฟิสิกส์ ม.4-5-6 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์, รร.สวนกุหลาบ ธนบุรี, รร.ศึกษานารี, รร.บางปะกอกวิทยาคม,
 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-สอนคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 รร.ศึกษานารี, รร.อัสสัมชัญศรีราชา, รร.ชลกันยานุกูล, รร.ชลราษฎรอำรุง
-สอนคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.อัสสัมชัญศรีราชา, รร.ชลกันยานุกูล, รร.ชลราษฎรอำรุง
-สอนคณิตศาสตร์ ป.1-6 รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา, รร.อนุบาลชลบุรี
-สอนวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 รร.ศึกษานารี
-สอนวิทยาศาสตร์ ป.1-6 รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา


ปี 2558 – ปัจจุบัน
ติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ติวเตอร์สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปี 2563 ถึง 2564 หัวหน้าทีม AO-PER โครงการตลาดประกอบฝัน (YIM63) โดยมูลนิธิ YIY
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
- ปี 2563 ทีมวิทยากร “Game Master เล่นอย่างไรให้ได้เรียนรู้” เทคนิคการออกแบบเกม
- ปี 2563 ทีมวิทยากรค่าย STEM พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 นักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนรัตนราษณ์บำรุง
- ปี 2562 ทีมวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “สนุกคิด สนุกวิทย์ พิชิตพลังงานทดแทน”
  โดยมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ กลุ่มปตท. 2562 ผู้ช่วยสอนรายวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน PHY191 และ PHY192 มจธ.
- ปี 2560 – 2562 ทีมวิทยากรอบรมครู นักเรียน ผ่านกิจกรรมความรู้คู่ความสนุก รูปแบบการเรียนรูปแบบ Active – Learning
  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- ปี 2561 – 2562 ทีมวิทยากรอบรมครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยหลักของ Stem – Education
- ปี 2561 การจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 (5th PER THAI) 2561 เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่อุทยานแห่งชาติ Yellow Stone เมือง Wyoming ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาสไตล์การสอน
- มีการพูดคุยก่อนการเรียน หรือการละลายพฤติกรรม เพื่อการเข้าใจเด็กให้มากที่สุด
- สำหรับเด็กประถม มีการเรียนแบบเล่นเกม การดูคลิปวีดิโอ เพื่อให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้
- สำหรับเด็กที่โตหรือเรียนเพื่อการสอบแข่งขัน มีโจทย์สำหรับฝึกทำและจับเวลาเสมือนจริง

คอร์สที่สอน