สุรีย์ฉาย หลิวคง (ครีม)

ครีม

สุรีย์ฉาย หลิวคง (ครีม)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- จบป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การสอน
- โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมถ์ ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
- MEP โรงเรียนมารีรัก วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

สไตล์การสอน
- เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น เกมส์ หรือการลงมือปฏิบัติ

คอร์สที่สอน