ศิริพร วงษ์ภักดี (ส้ม)

ส้ม

ศิริพร วงษ์ภักดี (ส้ม)

ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี จบการศึกษาคณะครุศาสต์ (ภาษาไทย) มรภ.สวนสุนันทา เกรดเฉลี่ย 3.21

ประสบการณ์การสอน
- สอนวิชาภาษาไทย อนุบาล ประถม มัธยม
- สอนเตรียมอนุบาล ติวเด็กเข้าป.1 สาธิต สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ ติว o-net ม.6
- ปัจจุบันรับราชการครู

คอร์สที่ผ่านมา
- ติวเข้าม. 1
- ติวเข้า ม. 4
- เตรียมเข้า ป. 1
- เตรียมสอบ ป. 1 โรงเรียนสามภาษา
- สอนเด็กอนุบาล นานาชาติสิงคโปร์
- ป. 2 นานาชาติสิงคโปร์
- ป. 3 อัสสัมชัญสองภาษา
- ป. 6 อัสสัมชัญสองภาษาและวัฒนาวิทยาลัย

สไตล์การสอน
- เรียนง่ายๆสบายๆ ไม่เครียดแต่ได้ความรู้เต็มที่

คอร์สที่สอน