ดร. ณีรนุช อินต๊ะแก้ว (ไหมฝัน)

ไหมฝัน

ดร. ณีรนุช อินต๊ะแก้ว (ไหมฝัน)

วิทยาศาสตร์/SCIENCE/BIOLOGY/CHEMISTRY/9 วิชาสามัญ/PAT/GAT O-NET/เคมี/IGCSE/A-LEVEL/SAT-I/GED/BIO II/BIO I/ชีววิทยา

ประวัติการศึกษา (ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร)
ปริญญาตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์สอน

  • มีประสบการณ์การณ์ด้านสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเป็นเวลากว่า 10 ปี
  • อาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์ ราชภัฎเชียงใหม่
  • สามารถสอนได้ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  • เคมี ชีวะ ม.ต้น-ม.ปลาย
  • ติวสอบต่างๆ เช่น GED Science, SAT chemistry, Igcse (Chemistry and Biology), A-Level (Chemistry and Biology)
  • เคมีระดับมหาวิทยาลัย เช่น General Chemistry, Organic chemistry I, Organic chemistry II, Advanced Spectroscopy, Organic reaction and mechanism

คอร์สที่สอน