ดวงพร ตรีบุบผา (เม)

เม

ดวงพร ตรีบุบผา (เม)

ภาษาไทย,สังคม,คณิตศาสตร์,O-NET

การศึกษา

 - ปริญญาตรี: เกียรตินิยม หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ปริญญาโท: หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน

 - คณิต ระดับประถมศึกษา
 - สังคมระดับประถมศึกษา
 - ไทยระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

คอร์สที่สอน