นิชฌาน น้อยพินิจ (แม้ว)

แม้ว

นิชฌาน น้อยพินิจ (แม้ว)

ภาษาอังกฤษ, 9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET, IELTS, TOEIC

การศึกษา
-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ประกาศณียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมปลายโรงเรียนBath County, รัฐเคนทักกี้, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์
*อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2557 - ปัจจุบัน
- ภาษาอังกฤษมุ่งเน้น (Intensive English) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Basic English II) และ ภาษาอังกฤษ 1 (English I)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560 – ปัจจุบัน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจาวัน และ ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนขั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 – 2561
-ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาทักษะและภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2560 – 2561
-ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562-2563
-หลักสูตร TOEIC
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2562
-หลักสูตรIELTS
*ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วิทยาเขตกรุงเทพ), 2552
- ภาษาอังกฤษเบิ้องต้น
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
- ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
*ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาอังกฤษ(Good Language), 2559 - 2560
โรงเรียนกวดวิชาเพลินอิงลิช(Plearn English), 2556 - 2557
โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์(MU Tutors), 2554 - 2557
โรงเรียนสอนภาษาอีซีซี(ECC) สาขาศาลายาและPlus Mall, 2555 - 2556
สถาบันกวดวิชาRAC สาขาชิดลมและม.เกษตร, 2552 – 2555

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน