ชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ (มิ้นท์)

มิ้นท์

ชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ (มิ้นท์)

คณิตศาสตร์,O-NET,PAT,CALCULUS I,STATISTICS

การศึกษา

  • ปริญญาโท University of Bath ประเทศอังกฤษ สาขา Economics and Finance (Merit)
  • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรด 3.35
  • มัธยมปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา

 

ประสบการณ์สอน

  • สอนคณิตศาสตร์น้องตั้งแต่ป.1-ม.6 จากโรงเรียนมากมายทั้งสตรีวิทยา / โยธินบูรณะ / สวนกุหลาบ /
    เตรียมพัฒน์นนท์ / เซนฟรัง / อัสสัมชัญ / สาธิตประสานมิตร / ราชินี / แคลคูลัสปี 1 ม.เกษตร /
    Microeconomic ม.เกษตร / สถิติเบื้องต้น ปี2 ม.เกษตร

คอร์สที่สอน