อนุรุทธ ด้วงทอง (บาส)

บาส

อนุรุทธ ด้วงทอง (บาส)

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์)
 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วท.ม.ฟิสิกส์)

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2554 – 2560 ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐)
 • 2558 ทุนรัฐบาลศึกษาดูงาน ณ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
 • 2559 ทุนศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Universiti Technologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย
 • 2560 ทุนศึกษาฝึกงาน ณ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 • 2561 - 2562 ทุนเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2561 – 2562 ทุนผู้ช่วยวิจัย ฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยสอนรายวิชา PHY191 และ PHY192 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน มจธ.
 • 2560 - ปัจจุบัน วิทยากรอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยหลักของสะเต็มศึกษา
 • 2560 - 2562 วิทยากรอบรมครู นักเรียน ผ่านกิจกรรมความรู้คู่ความสนุก รูปแบบการเรียนรู้แบบ
 • Active Learning ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • 2561-2562 วิยาการอบรมครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย หลักของสะเต็มศึกษา
 • 2561 การจัดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 (5th PER Thai)
 • 2561– ปัจจุบัน ทีมวิทยากร Game master “เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้” เทคนิคการออกแบบเกม
 • 2560 – ปัจจุบัน วิทยากรกระบวนการ “การเรียนรู้คู่ความสนุก” และ Project Coordinator ของ Audacious Educational Technology (hellAUDA)
 • 2563 นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผลงานวิชาการ

อนุรุทธ ด้วงทอง, แสงกฤช กลั่นบุศย์, ปณกมล ทองหล่อ และ วิไลรัตน์ กลั่นบุศย์. 2020.
ออกแบบอุโมงค์ลมระบบเปิดชนิดความเร็วลมต่ำเพื่อวัดแรงยกที่กระทำกับปีกเครื่องบินจำลอง.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-เมษายน 2563. หน้าที่ 102-116.

 

 

คอร์สที่สอน