จิดาภา หนิหมาน (ฉ๊ะ)

ฉ๊ะ

จิดาภา หนิหมาน (ฉ๊ะ)

คณิตศาสตร์,เคมี

การศึกษา

- จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิการศึกษา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเอกเคมี GPA 3.46

ประสบการณ์

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในรายวิชาเคมี วิทยาศาสตร์

- เป็นครูจ้างสอน ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน