สุวรา จิตพัฒนไพบูลย์ (ออมทรัพย์)

ออมทรัพย์

สุวรา จิตพัฒนไพบูลย์ (ออมทรัพย์)

คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,O-NET,GAT,PAT,9 วิชาสามัญ

         การศึกษา

 • กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี ปี6
 • คณะ : เภสัชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย : ศิลปากร

  ประสบการณ์สอน
 • วิทยาศาสตร์ ม.2 น้องโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ติวเข้าสอวน. น้องโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
 • ชีววิทยา ม.ปลาย ติวเพิ่มเกรด น้องโรงเรียนสาธิตศิลปากร
 • ชีวะ pat2 น้องโรงเรียนสาธิตศิลปากร
 • ชีววิทยา ม.4-ม.6ออนไลน์
 • เคมี admission ออนไลน์ น้องโรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • เคมี pat2 น้องโรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • เคมี ม.ปลายเพิ่มเกรด น้องโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 • วิทย์ ม.ต้น น้องโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้นและ สอบเข้าม.4 น้องโงเรียนสุคนธี
 • ติวonetวิทย์ ม.6
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย สายศิลป์
 • วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สายศิลป์
 • ติวแกทเชื่อมโยง น้องโรงเรียนสุคนธี
 • ความถนัดแพทย์
 • ครูสอนสถาบัน Match academyที่แบริ่ง-วิชา ชีววิทยา เคมี ดาราสตร์ onetวิทย์ น้องโรงเรียนสุคนธี
 • เคมี ออนไลน์ ม.4 น้องโรงเรียนสตรีวิทยา
 • BMAT เคมีออนไลน์

 

คอร์สที่สอน