นัฐวุฒิ เต็มชื่น (ไนท์)

ไนท์

นัฐวุฒิ เต็มชื่น (ไนท์)

Chemistry, เคมี 9 วิชาสามัญ, เคมี ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์สอน

ปฏิบัติการเคมีด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง กว่า 4 ปี ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน