ฐิติวรรณ จำปา (แม้ว)

แม้ว

ฐิติวรรณ จำปา (แม้ว)

A-Level Bio, BIO YEAR 9, Biology I, Biology II, SAT-II Biology, ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

- มัธยมปลาย แก่นนครวิทยาลัย (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
- ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์สอน

- มีประสบการณ์การทำวิจัย ณ University of California Davis
- โครงการติวน้องใหม่คณะวิทยาศาตร์วิชา Bio1 และ Bio2
- ติวเตอร์วิชาชีววิทยา ม.ปลาย (5 ปี)
- ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (3 ปี)

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน