พิพัฒน์ วัฒนอุตสาหพงศ์ (ต้อม)

ต้อม

พิพัฒน์ วัฒนอุตสาหพงศ์ (ต้อม)

Calculus I, Calculus II, DIFF. EQUATION, MATHEMATICS YEAR 10, MATHEMATICS YEAR 9, Physics I, Physics II, PRE MATH, PRE PHYSICS, SAT-I Maths, SAT-II Maths, Solid, Statics

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (3.94)

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ คะแนนสูงสุด

- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 1 และ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 2 วิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548

- คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2549

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สมาคมคณิตศาสตร์ ปี 2549

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้า ปี 2549

ประสบการณ์สอน

1. ติวเตอร์ : โครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2. ติวเตอร์ : โครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

3. ติวเตอร์ : วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชา THE TUTOR ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน

4. อาจารย์พิเศษ : วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

5. อาจารย์พิเศษ : วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

6. วิทยากรรับเชิญ : วิชาคณิตศาสตร์ PAT 1, 9 วิชาสามัญ และ O-NET ให้กับ

    - โรงเรียนตากพิทยาคม

    - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

    - โรงเรียนเซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา

    - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฐ์ 2

    - โรงเรียนบางบ่อพิทยาคม

    - โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน