ชลธิชา สวนโพธิ์ (นิว)

นิว

ชลธิชา สวนโพธิ์ (นิว)

คณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประสบการณ์สอน
- เคยสอนคณิตศาสตร์ ป.4-6
- เคยออกทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
- เคยติว O-net ให้นักเรียน ม.3
- เคยฝึกประสบการณ์การสอนที่โรงเรียน ระดับชั้น ม.1

สไตล์การสอน
- สอนแบบเป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง
- สอนไปช้าๆและปรับให้เหมาะสมกับความสารถของผู้เรียน
- สอนแบบเข้าใจผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดได้ถาม

คอร์สที่สอน