จีรณา วาริน (จี)

จี

จีรณา วาริน (จี)

ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกรดเฉลี่ย 3.80 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ประสบการณ์สอน
- สอนพิเศษออนไลน์ภาษาจีน
- สอนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา
- ปูพื้นฐาน ระดับประถม-มัธยม
- เรียนเพิ่มเกรด เรียนเน้นการสื่อสาร ประถม-มัธยม
- สอนการบ้านภาษาจีนทุกระดับชั้น ติวเพิ่มเกรด

สไตล์การสอน
- เน้นการทำกิจกรรมในคลาสเรียน
- เน้นการฝึกพูดเเละการฝึกอ่าน

คอร์สที่สอน