จิรวรรณ บุตรคำ (นุ๊ก)

นุ๊ก

จิรวรรณ บุตรคำ (นุ๊ก)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะจุลชีววิวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท คณะจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน
- มีประสบการสอนสด และออนไลน์สถาบันติวเตอร์ในมหาลัยเกษตรศาสตร์
  สอนระดับ อนุบาลถึงม6 ประสบการณ์สอน มากกว่า4ปี

สไตล์การสอน
- สอนสไตล์เน้นทำความเข้าใจ ฝึกให้น้องได้คิดและคอบโต้ไปมา

คอร์สที่สอน