กนกพร กนกรำไพ (นก)

นก

กนกพร กนกรำไพ (นก)

ภาษาอังกฤษ, ENGLISH, 9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET, GMAT, SAT-I,II, GED, IELTS, TOEIC, STRUCTURE I-II,

การศึกษา
- มัธยม รร.บดินเดชา 1
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์
สอนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี
- ติวเพื่อสอบเข้า เช่น GAT/Toeic/IELTS /Toelf/SAT/CU, เพิ่มเกรด ที่โรงเรียน ทุกระดับชั้น ทุกวัย
-ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน 4 skills (listening, speaking, reading, writing)

สไตล์การสอน
- สำหรับเรียนเพื่อสอบเข้า จะเน้นการทำข้อสอบและ เจาะเนื้อหา และทริค เทคนิคในการทำข้อสอบ ปูพื้นฐานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบวัดระดับภาษานั้นๆ
- การเพิ่มเกรด ออกแบบ จัดทำเนื้อหา ตรงกับเนื้อหาทางโรงเรียน ตาม topic/lesson ทางโรงเรียน
- การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ออกแบบรูปแบบการสอน ตามลักษณะของผู้เรียน ให้สอดคล้องจริตของผู้เรียน เช่น ถ้าผู้เรียน ช่างพูด กล้าแสดงออก
  จะใช้รูปแบบการเรียนภาษาผ่าน role play / movie script / learning from movie เป็นต้น

คอร์สที่สอน